Điều Khoản Dịch Vụ

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chấp Nhận Điều Khoản:

  • Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng việc sử dụng dịch vụ ngay lập tức.

Quyền Sở Hữu:

  • Tất cả các nội dung, tài liệu và thông tin được hiển thị hoặc cung cấp thông qua dịch vụ của chúng tôi là tài sản của chúng tôi hoặc các bên sở hữu khác. Bạn không được sao chép nội dung từ các dịch vụ hoặc tài liệu mà không được chúng tôi cho phép.

Thay Đổi Dịch Vụ:

  • Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ.
Điều Khoản Dịch Vụ
Điều Khoản Dịch Vụ

Bảo Mật Thông Tin:

  • Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi có thể liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo các điều khoản được mô tả trong chính sách bảo mật.

Miễn Trừ Trách Nhiệm:

  • Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp “như là” và “theo sẵn có” mà không có bất kỳ bảo đảm nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Luật Pháp Áp Dụng:

  • Các điều khoản và điều kiện này sẽ được hiểu và thực thi theo luật pháp của quốc gia chúng tôi đặt trụ sở. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý chấp nhận sự chấm dứt hoặc xử lý pháp lý tại các tòa án có thẩm quyền tại địa phương hoặc quốc gia đó.

Thay Đổi Điều Khoản:

  • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ được đăng có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện mới.